TENZİLE AŞÇI

Bergama’da hayata geçirilmek istenen ancak açılan davalarla yılan hikayesine dönen 14 Eylül Stadyumu'nu da içine alan Millet Bahçesi projesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Kentte AK Parti ve CHP arasında gerilime neden olan planlara hem meslek odaları hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘sit alanı’ ve ‘kamu yararı’ gerekçeleri ile dava açmış ve  İzmir 6. İdaresi Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte hazırlanan planlar iptal edilmişti.

Öte yandan; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alana ilişkin hazırlanan yeni planları askıya çıkardı. Hazırlanan planlarda daha önce 51 bin 569 bin metrekareyi kapsayan plan alanı genişletildi.

MAHKEME GEREKÇESİ…

Plan raporunda, planlamam alanının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel yerleşik Alan” kullanımında kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Büyükşehir tarafından Millet Bahçesi planlarına açılan davaya gönderme yapılarak “… 1/25 bin ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında 1539 ada 2-3 parsel, 1540 ada 1 parsel ve 1541 ada 1 parsel ‘eğitim Tesis Alanı’ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesinleşen planda Zafer Mahallesi 227 ada 10 ve 11 parsel ‘Millet Bahçesi Alanı’   ve Ertuğrul Mahallesi 1626 ada 1 parsel numarası ile kayıtlı bölüm ‘Ticaret Alanı’ iken söz konusu plana açılan dava T.C. İzmir 6. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilerek alan plansız kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca 1/100 bin ölçekli planlarda da 227 ada 10 ve 11 parsel ‘Millet Bahçesi Alanı’   ve Ertuğrul Mahallesi 1626 ada 1 parsel numarası ile kayıtlı bölüm ‘Ticaret Alanı’ kullanımda kalan alanların mahkeme kararı gerekçesiyle plansız kaldığı belirtildi.

KAT YÜKSEKLİKLERİ 2 KATLA SINIRLANDIRILDI

Plan raporunda mahkeme kararı gerekçesiyle revizyon yapıldığı bilgisine yer verildi. Raporda, plan bütünlüğün bozulması davalara konu koruma amaçlı planlara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi

 “… Dava konusu plan değişikliklerinde koruma statüsünde olmayan alanların koruma amaçlı plan kararları kapsamında plan ona sınırı içine dahil edilmesinin plan tekniği, plan bütünlüğü, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu,

-Ertuğrul Mahallesi Millet Bahçesi 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kararları ile kaldırılan kullanımlara eşdeğer ‘stadyum’ ve ‘kapalı spor salonu’ plan kararları ön görülememiş olmasının yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Koruma İmar Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararları açısından ‘plan bütünlüklerini’ bozucu olduğu,

-49 ada 18 parselin ‘Bitişik Nizam 5 Katlı yapılaşma koşullu ticaret alanı’, 1626 ada 1 parsel numarası almış olan alanın ise ‘bitişik nizam 2 katlı’ yapılaşma koşullu ticaret alanı’ olarak öngörülmesinin plan bütünlüğü içerisindeki yeşil alan hiyerarşisini bozucu olduğu ve kamusal kullanıma kazandırılmış alanların yeniden özel mülkiyete konu edilmesinin kamu yararı içermediği,

Avrupa Birliği’nden Schengen vizesi açıklaması! Avrupa Birliği’nden Schengen vizesi açıklaması!

-1626 ada 1 parsel numarası almış olan alandaki otopark kullanımının yerine alt ölçekte herhangi bir otopark alanı öngörülmemiş olmasının planlama esas ve ilkeleri ile imar mevzuatına aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

STADYUM ALANI DEĞİŞTİRİLDİ

Raporda kararlara uyularak yeniden plan yapılması gerektiğine dikkat çekilerek Millet Bahçesi alanında mevcutta yer alan stadyum ve bölgeye hizmet eden diğer spor yapılarının korunarak bir gençlik merkezi yapılacağı belirtildi ve planda yapılan değişikliklere ilişkin, “İptal edilen planda park alanları ticaret alanına dönüştürülmüştür. Stadyum alanının ve rekreasyon alanının millet bahçesine dönüştürülmesiyle küçük ölçekle ve bu alanlara çok yakın konumda olan park alanları atıl durumda kalacaktır. Ayrıca stadyum ve çevresinde bulunan ticari birimler millet bahçesine dönüşecek olan stadyum alanının ortadan kalkmasıyla yer arayışına girecektir. Eşdeğer alanda bir stadyum alanı belirlenmiştir ve bu stadyum alanı içerisinde de ticari birimler olacaktır ancak mevcuttaki stadyum alanının kent merkezinde yer alması nedeniyle bölgedeki ticari potansiyel oldukça fazladır ve bu ticari birimler bu potansiyelin bu lokasyonda bulunması nedeniyle ticaret hacimleri oluşmaktadır. Bu ticari birimler kent merkezinde halkın ve ziyaretçilerin önemli ticari ihtiyaçlarını karşılayan alanlar olarak görünmektedir. Bergama'nın tarihsel değerinden dolayı da önemli derecede turist ağırlanmaktadır ve gelen bütün ziyaretçiler ve yerli halk bu alanları kullanmaktadır. Bu sebepten dolayı yeşil alan statüsünden ve özellikle de nitelikli bir yeşil alan olan Millet Bahçesi olmasından dolayı çevredeki küçük ve niteliksiz park alanları ticaret alanına dönüştürülmüştür. Böylelikle büyük ve kent ölçeğinde nitelikli bir yeşil alan kente kazandırılmış olacaktır ve esnaflar yeni ticari alanların oluşturulmasıyla hem mağdur edilmeden yer seçimi sağlanmış olup hem de sağlıklı ve organize ticari faaliyetler gerçekleştirilmiş olacaktır. Millet Bahçesi mevzuatta yeşil alan statüsünde olan büyük açık yeşil alanlardır. Bu nedenle planlardaki yeşil alan miktarlarında azalma olmayacak aksine yeşil alan miktarında ciddi bir artış sağlanmış olmaktadır.

-İptal edilen planda kullanım olarak yerüstü otopark belirlenmemiştir ancak alan için hazırlanacak olan vaziyet planlarında hem millet bahçesinde hem de diğer kullanımlarda yeraltı ve yerüstü otopark alanları oluşturulacaktır.

-Planda kamusal alanın yeniden özel mülkiyete kazandırılması söz konusu değildir. 1626 ada 1 nolu parsel tapu ve kadastro verileri incelendiğinde Bergama Belediyesi adına kayıtlı iken geçmişte yapılan uygulamalar ile DOP'a konu edilerek kamusal alan niteliği kazanmıştır ve tescil harici bırakılmıştır. Ancak bu alanın o tarihteki ilgili belediyenin hatalı bir uygulaması sonucu belediyenin bir kamu arazisi olması nedeniyle DOP alanının belediye mülkiyetindeki alandan karşılandığı, bu uygulamanın yanlış olması nedeniyle meri planda değişikliğe gidilmiştir. Bu alan tekrar kamuya kazandırılmak adına ticaret alanına dönüştürülmüştür” denildi.

Plan raporunda eski stadyumun yerinin değiştirildiği ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan yeni plan raporu önerisine göre; toplamda 74 bin 889 bin metrekareyi kapsayan alanın; bin 889 metrekaresi ticaret alanı, 18 bin 272 metrekaresi kapalı spor alanı, 41 bin 586 metrekaresi açık spor alanı ve 13 bin 141 metrekaresi Millet Bahçesi alanı olarak belirlendi.