Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Sarf malzeme alınacak

İlan Giriş Tarihi: 10.07.2024 00:00
HASTANEMİZ HATAY ALGOLOJİ VE BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ SARF MALZEME ALIMI(2 KISIM)
İZMİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


HASTANEMİZ HATAY ALGOLOJİ VE BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ SARF MALZEME ALIMI(2 KISIM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/874968
1-İdarenin
a) Adı : İZMİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : 253 SOKAK 143 35370 BASINSİTESİ KARABAĞLAR/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322444444 - 2322447282
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ HATAY ALGOLOJİ VE BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ SARF MALZEME ALIMI(2 KISIM)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM 12 KALEM HASTANEMİZ HATAY ALGOLOJİ VE BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ SARF MALZEME ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF DEPO (AMBAR)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır. .Teklif edilen cihaz en geç 5 gün içinde çalışır halde kurulmuş olacak. Cihaz sterilizasyon ünitesinde 1 hafta süre ile performans testi yapılacaktır. Sarf Deponun faksla sipariş geçildiği tarihten itibaren 7 gün içinde istenen malzemeler teslim edilecektir. İdarenin ihtiyacına göre Muayene komisyonu ile teslimat programı yapılacaktır .İş Bitirme tarihi 31.12.2024'tür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HASTANE SATIN ALMA BİRİMİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
STANDART BELGESİ İÇİN;
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
SUNULMASI GEREKENLER 2:
SUNULMASI GEREKENLER 3:
SUNULMASI GEREKENLER:
4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
YERLİ MALI BELGESİ 1:
YERLİ MALI BELGESİ 2:
4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
DEMONSTRASYON
DEMONSTRASYON 2
Katalog
4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
Basın No ILN02058511
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.