PULVERİZATÖR MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE PULVERİZATÖR MAKİNASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/505075
1-İdarenin
a) Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MİMAR SİNAN MAH. 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 (KÜLTÜRPARK 1 NOLU HOL) KONAK/İZMİR 35220 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322931530 - 2322934246
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE PULVERİZATÖR MAKİNASI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 ADET PULVERİZATÖR MAKİNASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MALLAR, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAŞERE BİRİMİ MÜCADELE ATÖLYESİ 2225 SOK. NO:2 YENİDOĞAN MAH. GÜRÇEŞME-KONAK/İZMİR ADRESİNE ÇALIŞIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : PULVERİZATÖR MAKİNELERİ, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE ÇALIŞIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 KÜLTÜRPARK 1 NOLU HOL KONAK/İZMİR)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgeleri,
İstekliler Pulverizatör Makinesi için  02.04.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 27893 sayılı Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmeliğe uygun ruhsatı teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler,
İstekliler cihazlara ait (TSE-HYB belgeleri) cihazın üreticisinin veya ithalatçısının veya yetkili satıcının yetkili servis hizmetleri belgesine sahip olduğuna dair belgeleri teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Standarta ilişkin belgeler:
a) İstekliler pulverizatör makinalarına ait CE belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 
b) Cihazların genişliği en fazla 1900 mm, uzunluğu en fazla 2000 mm, yüksekliği en fazla 1300 mm araç kasa içine yerleşebilecek ölçülerde olmalıdır. Cihaz ölçüleri tam test veya akredite bir laboratuvar tarafından belgelendirilmiş olmalıdır. İstekliler bu belgeyi teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belgeler, 
Teknik şartnamenin A.III.a maddesi, A,V,b,c ve e maddelerinde belirtilen özellikleri gösteren yetkili kurum ve kuruluşlardan (Tamtest veya Üniversitelerin ilgili bölümleri veya Tarım ve Orman Bakanlığı) alınmış belgeleri teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01833283