İslam fıkhına göre bir kimsenin herhangi bir malı satabilmesi için, önce o mala sahip olması gerekir. Sahip olunmayan bir şeyin satılabilmesi, şüphesiz söz konusu değildir. İslamî hükümlere göre, domuz eti, sarhoşluk veren içki ve benzerleri mallar Müslüman’ın sahip olabileceği mütekavvim bir mal değildir. Müslüman bunları satın alamaz, imal edemez ve edinemez. Bu itibarla, bir Müslüman’ın, müşteriler gayr-ı Müslim bile olsa, bu tür haram malların ticaretini yapması, dinen caiz değildir.

Ölü için yedi yemeği vermek dinen zorunlu mu?

İslâm’da, Peygamber Efendimizin sünnetinde ve İslâm âlimlerinin tatbikatında “ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecesi” gibi bir âdet ve ibadet şekli yoktur. Bu yemek ya da anma diğer kültür ve inançlardan Müslümanların hayatına sokulmuş bir adettir. Bu yemeğin İslam’da yeri olmamakla beraber her zaman ve her gün ölülerimiz için yemek verebilir. Mevlitler dualar, Kur’an-ı Kerim okunabilir. Ancak bunu belli bir güne hasretmek doğru değildir. Vefat eden kimse için yaptığımız hayır ya da yedirdiğimiz yemek onların ruhunu serinletecek, kabirlerini nurlandıracak, varsa üzerlerindeki kabir azabını hafifletecektir diye temenni ederiz.

Abdest alırken abdest dualarını okumasak abdestimiz geçerli olur mu?

Organları yıkarken abdestin dualarını okumak müstehabdır. Her organın da bir duası vardır. Ama abdestin şartlarından değildir. Buna göre abdest alırken organı yıkarken dua etmek dinen güzel ve sevabı olan bir şeydir. Fakat bu dualar okunmadığında abdeste bir zararı olmaz. Ancak duaların sevabından mahrum kalınmış olur.

Elektroşok sistemi ile kesilen hayvanların etleri helal midir?

Hayvanların kesimi anlamında aslolan hayvanın normal yollarla kesilmesidir. Ama hayvanı elektroşok yöntemi ile de şoklayarak kesmek caizdir. Tabii bu kesimin caiz olması için şoklanan hayvanın kesilmeden önce ölmemiş olması gerekir. Yani şoklama hayvanı bayıltmalı fakat öldürmemelidir. Eğer hayvan henüz kesilmeden elektrik yüzünden ölürse murdar/leş hükmüne girer ve yenilmesi haram olur.

Günün Ayeti

“Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. Onlarla birlikte insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye kitabı ve mizanı indirdik.”

el-Hadid, 57/25.

Günün Hadisi

Utanmak imandandır.

Müslim, “İman”, 59

Günün Sözü

“Gözyaşı ile yıkanan yüzden daha temiz bir yüz olamaz.”

William Shakespeare

Günün Duası

Allah’ım bugün senin rızanı ve kullarının duasını almayı bana nasip et.

Bunları biliyor muyuz?

Yemini Ğamus Nedir?

Geçmişteki bir hâdise için, bile bile yalan söyleyerek, yemin etmek demektir.

Günün Nüktesi

Sevap ve Günah…

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez.

Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.”

Müslim, “İlim,” 16.