DİŞ SARF MALZEMESİ (100 KALEM) SATIN ALINACAKTIR
NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Diş Sarf Malzeme Alımı (100 Kalem) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/443521
1-İdarenin
a) Adı : NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HUZUR MAH. EGEMEN SOK. 2 35320 NARLIDERE/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322391313 - 2322391314
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Diş Sarf Malzeme Alımı (100 Kalem)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : NARLIDERE AĞZI VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TIBBİ SARF AMBAR BİRİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi : SSÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP; İDARENİN YAZILI SİPARİŞİNE MÜTEAKİP 10 GÜN İÇERİSİİNDE GEREKLİ AMBAR BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR. İŞİN SÜRESİ SÖZLEŞMENİN İMZALASIYLA BAŞLAYIP PEYDER PEY 31.12.2023 TARİHİNE KADAR SİPARİŞLER ÇEKİLMİŞ OLACAKTIR. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 31.12.2023 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 11.01.2017 TARİH VE E.01-32 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2017/1 SAYILI GENELGENİN 2.3. SAYILI MADDESİ GEREĞİ "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLMESİ ZORUNLUDUR.
4.1.2. 
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ;TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA CİHAZIN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA, ÜRETİM VEYA KULLANIM AMACI ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLER KARAR VERECEĞİNDEN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TİTUBB KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ HALİNDE ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYAN ESAS ALINACAĞINDAN SÖZ KONUSU BEYANIN ‘YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA’ SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
2) TEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN  VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS’YE KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN ÜTS'DE TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. ÜRÜNLERE AİT ÜTS NUMARALARI KALEM NUMARASI BELİRTİLEREK YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
3) TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU BEYAN EDİLEN CİHAZLAR İÇİN DİSTRİBİTÖRLÜK BELGESİ VEYA YETKİLİ SATICILIK BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
4) YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN,  TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN DÜZENLENEN YERLİ MALI BELGESİNİ VE BELGEYİ HANGİ KALEM İÇİN SUNDUĞUNU YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İSTEKLİLER TEKLİF VERİLEN KALEMLER İÇİN 1(BİR) ŞAHİT, 1(BİR) DEĞERLENDİRME NUMUNESİ OLMAK ÜZERE 2(İKİ) ADET PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ HALİYLE NUMUNE SUNMAK ZORUNDADIR. NUMUNELER İHALEDEN SONRA AVANTAJ SIRASINA GÖRE İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE İDARECE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE (ŞAHİT NUMUNE VE DEĞERLENDİRME NUMUNESİ OLARAK AYRI AYRI PAKETLERDE VE KOLİLERDE HER NUMUNENİN ÜZERİNE İHALE SIRA NUMARASI VE İHALE KAYIT NO’SU YAZILI VE KAŞELENMİŞ OLARAK)NUMUNELERİ İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
2-TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN UYGUNLUĞU TESLİM EDİLEN NUMUNEDEN TESPİT EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TEKRAR NUMUNE İSTENEBİLECEKTİR.İDARENİN NUMUNE TALEBİ ÜZERİNE EN GEÇ 48 SAATTE NUMUNELER TESLİM EDİLECEK OLUP, NUMUNELERİ SÜRESİNDE TESLİM ETMEYEN VEYA GECİKME İÇİN GEÇERLİ MAZERETİ BİLDİRMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. NUMUNELERİN DEĞERLENDİRMESİ AŞAMASINDA, İHTİYAÇ HALİNDE APARAT V.B EN GEÇ 48 SAAT İÇERİSİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER VE APARATLAR İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.
3-İSTEKLİLER TARAFINDAN İDAREMİZE SUNULAN DEĞERLENDİRME NUMUNELERİ, DEĞERLENDİRME SIRASINDA ZAYİ OLACAĞINDAN, İADE EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. BU DURUMDA İSTEKLİ İDAREDEN HİÇBİR HAK VE ÜCRET TALEBİNDE BULUNAMAYACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01825206